Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse og gyldighed

1.1 Al reparation og samhandel sker efter disse vilkår, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

2.1 Alle tilbud er bindende i 30 dage, således at tilbuddet skal være accepteret inden 30 dage fra datering af tilbuddet.

Pris

3.1 Alle priser angives i danske kroner excl. moms, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Betaling

Betaling skal ske senest 8 dage (forfaldsdagen) efter afleveringen/leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt..

4.1 Efter forfaldsdag beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente.

4.2 Kunden er ikke berettiget til at modregne i købesummen, medmindre modkrav skriftligt er anerkendt af sælger.

4.3 Eventuelle rabatter/bonusser ydes kun ved rettidig betaling.

4.4 Hvis kundens betalingsevne efter sælgers opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er sælger berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

Ejendomsforbehold

5.1 Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling af samtlige beløb inkl. påløbne renter og omkostninger, vedrørende ordren er betalt.

5.2 Indtil den fulde betaling er sket, og ejendomsretten derved overgået til kunden, er denne ikke berettiget til at overdrage det solgte, herunder pantsætte, udleje, udlåne eller på anden vis disponere med det solgte i strid med sælgers ejendomsret.

Levering og leveringssted

6.1 Aftalte leveringsklausuler for fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse, pt. Incoterms 2010.

6.2 Medmindre andet skriftligt er aftalt, sker levering Ex-Works sælger, Porschevej 2, 7100 Vejle.

6.3 Sælger forbeholder sig ret til dellevering.

Ansvar for forsinkelse

7.1 Reparation, aflevering og levering inden for 5 arbejdsdage efter aftalt tidspunkt, betragtes ikke som forsinkelse.

7.2 Sælger er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre kunden godtgør, at forsinkelsen kan tilregnes Sælger eller andre, for hvem Sælger er ansvarlig, som agtsomt.

7.3 Angivelse af terminer er fastsat efter bedste skøn, men Sælger forbeholder sig at udskyde disse på grund af omstændigheder angivet i pkt. 11.

Ansvar for mangler

8.1 Ved aflevering/levering har kunden pligt til straks at foretage forsvarlig test/undersøgelse af det reparerede/det solgte og kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af kunden.

8.2 Der ydes 6 måneders reklamationsret og vederlagsfri afhjælpning af mangler på udførte reparationer, medmindre der er tale om sliddele eller skade opstået i forbindelse med transport, skyldes uhensigtsmæssig/fejlagtig betjening, forkert tilslutning, opstilling eller lignende forhold uden for sælgers herredømme, medmindre andet er skiftligt aftalt.

8.3 F.s.v. angår solgte reservedele ydes 12 måneders reklamationsret.

8.4 Efter reklamationsrettens udløb bortfalder enhver misligholdelsesbeføjelse.

8.5 Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning inden for

rimelig tid. Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder sælger sig

ret til at meddele forholdsmæssig afslag, mod at helt eller delvist at kreditere allerede fakturerede reparationsomkostninger.

Installation

9.1 Kunden er forpligtet til at sikre behørigt installationsmiljø, herunder el-, vandforsyning og ventilation, i det omfang reparationen udføres på kundens adresse.

10 Produktansvar.

10.1 For defekte produkter/reparationer hæfter sælger alene efter ufravigelige regler.

10.2 Sælger hæfter ikke for tings- eller personskade efter leveringen/aflevering og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, mens maskinen er i kundens besiddelse.

10.3 Sælger er ikke ansvarlig for kundens anvendelse af maskinen.

10.4 Sælger hæfter alene for personskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger, eller andre for hvem sælger har ansvaret for.

10.5 Hvis Sælger bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang det følger af ovennævnte.

10.6 Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Sælger.

 11 Force majeure.

11.1 Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, som Sælger ikke har kunnet undgå, og hvis følger Sælger ikke har kunnet afværge.

11.2 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette kunden om sådanne omstændigheder.

11.3 Hver af parterne kan ansvars- og erstatningsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 1 månede på grund af force majeure.

12 Ansvarsbegrænsning

12.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgevirkninger, indtrådt hos kunden eller tredjemand uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangler eller produktansvar.

12.2 F.s.v. angår mangelsansvar, kan erstatningen max. andrage fakturasummen, medens erstatning vedr. forsinkelse max. kan andrage 15% af fakturasummen.

13 Lovvalg og værneting

13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendelse, og med retten i Kolding som første instans.